Kvalitet / Miljö

Miljöpolicy

 

Vår verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft, vatten, transporter och förbrukning av råvaror.  Vi skall på ett ansvarsfullt sätt och genom ett aktivt arbete minimera vår miljöpåverkan. Vi skall även leva upp till myndigheters, kunders och andra intressenters krav.

 

Övervakning av de faktorer som kan påverka miljön, ökad kunskap och medvetenhet hos de anställda, en öppen dialog där förebyggande av föroreningar och ständiga förbättringar ska vara i fokus. Detta tillsammans med efterlevnad av gällande lagar, föreskrifter och andra krav skall minimera vår miljöpåverkan.

 

Kvalitetspolicy

 

Kundfokus – Vi arbetar aktivt för att våra produkter skall uppfylla, eller överträffa, kunders och andra intressenters krav och förväntningar. Vi skall vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder. Detta gör vi genom att vara flexibla och lyhörda för krav och önskemål.

 

Kvalitet – Vi skall utifrån ett kundperspektiv leverera rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Kvalitetsarbete skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete som leder till bättre kvalitet på både produkter, arbete och ledningssystem.

 

Laganda – Mervärde i arbetet som vi utför återspeglas i kvalitet på våra produkter så att vi kan uppfylla kundens krav och förväntningar.

Varje anställd tar ansvar för och är stolt över vår verksamhet och våra produkter.

 

För att uppnå detta behöver vi rätt kompetens, ansvarskänsla, hög servicegrad, mätbara mål samt att vi uppfyller gällande lagar, föreskrifter och andra krav.

ISO 9001 – 14001 certifikat